هر نقطه در کره زمین دارای مختصات خاص خود میباشد,که در نقشه یو تی ام این مختصات و حدود اربعه ملک مورد نظر مشخص می شود. در عملیات نقشه برداری برای تهیه نقشه یو تی ام از دوربین نقشه برداری به همراه GPS استفاده می گردد.


Birthday

    March 02, 1983

Education

    هر نقطه در کره زمین دارای مختصات خاص خود میباشد,که در نقشه یو تی ام این مختصات و حدود اربعه ملک مورد نظر مشخص می شود. در عملیات نقشه برداری برای تهیه نقشه یو تی ام از دوربین نقشه برداری به همراه GPS استفاده می گردد.

Current Employer


Experience

    هر نقطه در کره زمین دارای مختصات خاص خود میباشد,که در نقشه یو تی ام این مختصات و حدود اربعه ملک مورد نظر مشخص می شود. در عملیات نقشه برداری برای تهیه نقشه یو تی ام از دوربین نقشه برداری به همراه GPS استفاده می گردد.

Who I Want To Be in Five Years

    هر نقطه در کره زمین دارای مختصات خاص خود میباشد,که در نقشه یو تی ام این مختصات و حدود اربعه ملک مورد نظر مشخص می شود. در عملیات نقشه برداری برای تهیه نقشه یو تی ام از دوربین نقشه برداری به همراه GPS استفاده می گردد.

Interests

No posts yet.